images

 

Գրավոր խոսքն ունի խոսքային գործունեության երկու տեսակ` գիր և ընթերցանություն: Գրի խանգարումներն անվանում են դիսգրաֆիա, իսկ ընթերցանության խանգարումները` դիսլեքսիա: Այս խանգարումներն  ավելի հաճախ ի հայտ են գալիս զուգակցված, սակայն կարող են դրսևորվել նաև որպես առանձին, ինքնուրույն խանգարում: Գրի լրիվ բացակայությունը կոչվում է ագրաֆիա, ընթերցանության անընդունակությունը` ալեքսիա:

Դիսլեքսիան ընթերցանության պրոցեսի մասնակի խանգարում է, որը պայմանավորված է բարձրագույն հոգեկան ֆունկցիաների թերզարգացմամբ և արտահայտվում է կայուն բնույթի կրկնվող սխալներով: Ընթերցանության խանգարումները բավականին շատ են տարածված երեխաների շրջանում, ընդ որում  4 — 5 անգամ ավելի հաճախ հանդիպում է տղաների մոտ:

Դիսլեքսիայի առաջացման պատճառները մինչ օրս էլ վիճաբանությունների տեղիք են տալիս: Շատ հեղինակներ գտնում են, որ առկա է ժառանգական նախատրամադրվածություն: Որոշ գիտնականներ էլ բացառում են նման մոտեցումը:  Դիսլեքսիայով երկվորյակների հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ դիսլեքսիայի ծագումը պայմանավորող որոշ գործոններ, այնուամենայնիվ, ժառանգական բնույթ ունեն: Դիսլեքսիան հաճախ պայմանավորված է լինում գլխուղեղի` ընթերցանության պրոցեսին մասնակցող գոտիների օրգանական վնասվածքներով: Ընթերցանության խանգարումներով երեխաների խմբում մեծ թիվ են կազմում ուղեղային մինիմալ դիսֆունկցիայով երեխաները, հոգեկան զարգացման հապաղում, բանավոր խոսքի ծանր խանգարումներ, ուղեղային կաթված, լսողության  խանգարումներ և մտավոր հետամնացություն ունեցողները:

Համաձայն Ռ. Ե. Լալաևայի դասակարգման տարբերում են  դիսլեքսիայի հետևյալ տեսակները.

 • ֆոնեմատիկական
 • սեմանտիկական
 • ագրամատիկական
 • մնեզտիկական
 • օպտիկական
 • տակտիլային:

Դիսլեքսիայով երեխաների մոտ նկատվում են սխալների հետևյալ խմբերը.

 • ընթերցելիս հնչյունների փոխարինումներ և շփոթումներ (հատկապես արտաբերմամբ մոտ հնչյունների), ինչպես նաև գրաֆիկորեն նման տառերի փոխարինումներ
 • տառային ընթերցում (անվանում է առանձին տառերը, սակայն վանկ կամ բառ չի կազմում)
 • բառերի հնչյունավանկային կառուցվածքի աղավաղումներ, որոնք արտահայտվում են հնչյունների կամ վանկերի բացթողումներով, ավելացումներով, տեղափոխումներով
 • կարդացածի իմաստն ընկալելու դժվարություններ, որոնք արտահայտվում են առանձին բառի, նախադասության կամ տեքստի մակարդակով, ընդ որում ընթերցանության տեխնիկական կողմի խանգարումներ չեն դիտվում
 • ագրամատիզմներ ընթերցանության ժամանակ (հոլովական վերջավորությունների, գոյականի դեմքի, թվի ամհամապատասխանություն):

Դիսլեքսիան սովորաբար ուղեկցվում է նաև ոչ խոսքային խանգարումներով: Ընթերցանության խանգարում ունեցող երեխաները դժվարանում են կողմնորոշվել տարածության մեջ, ընկալել մարմնի իրական ձևն ու չափերը: Ուշ է ձևավորվում մարմնի աջ և ձախ կողմերի տարբերակումը:

Դիսլեքսիայով երեխաների հետ աշխատելիս անհրաժեշտ է ձևավորել կամ զարգացնել`

 • հնչութային ընկալումը (հնչույթների տարբերակում)
 • հնչութային վերլուծությունը
 • տեսողական վերլուծությունն ու համադրությունը (տառերի տարվերակում)
 • տարածական պատկերացումները (աջ – ձախ, վերև — ներքև, մեծ – փոքր, վրա – տակ և այլն)
 • տեսողական հիշողությունը
 • կապակցված բանավոր խոսքը
 • էմոցիոնալ ոլորտը
 • նուրբ և ընդհանուր մոտորիկան
 • հասակակիցների հետ շփումը:

 

 

Հեղինակային իրավունքը՝

լոգոպեդ, հատուկ մանկավարժ Սուսաննա Դավթյանի

«Բժշկական Գենետիկայի և Առողջության Առաջնային Պահպանման Կենտրոն»

Աբովյան 34/3, 5-րդ հարկ, 20 սենյակ, հեռ. 055 70 10 75

Advertisements